Ban tổ chức

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 được thành lập theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 20 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia. Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia, ngày 27 tháng 7 năm 2020, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia (Quyết định số 331/QĐ-BCĐQG2021) quy định chế độ hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức 2 Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Ban Tổ chức SEA Games 31 là tổ chức trực tiếp triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức 2 Đại hội. Ban Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, gồm 35 thành viên điều hành các hoạt động chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức (Quyết định số 3322/QĐ-BTC2021) quy định chế độ hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Ban Tổ chức đã thành lập 09 Tiểu ban để giúp Ban Tổ chức triển khai các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

CÁC TIỂU BAN THUỘC BAN TỔ CHỨC